תיכון היובל –נוהל בחינות של תלמידיםלקויילמידה

(התאמות בדרכי היבחנות)

הארכת זמן

הקלה זו נתנת לתלמידים בעלי מגוון קשיים: למשל קושי בשליפה מהזיכרון, קושי בהתארגנות, איטיות

בכתיבה או בחשיבה, קשיי קשב וריכוז.

משך הזמן שיש להוסיף הוא רבע שעה על כל שעה שלמה של מבחן. אם כל הכיתה קיבלה זמן נוסף,

התלמיד בעל לקות הלמידה יקבל תוספת זמן נוספת באותו יחס.

שעתוק

הקלה זו ניתנת לתלמידים שכתב ידם אינו קריא או לתלמידים דיסגרפיים. ביצוע: אחרי שהתלמיד

סיים את המבחן עליו להקריאו, ללא שינויים, למורה וזה יכתוב אותו מחדש.

במבחני הבגרות מעמידים לרשות הנבחן משכתב ניטרלי. במבחנים השוטפים, אם המורה מצליח

לקרוא את המבחן, אפשר כמובן לוותר על שעתוק. לחילופין ניתן לבקש מהתלמיד שיקריא בפני

המורה את הכתוב.

הקראה

הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קשיי ראייה או קשיי קריאה. על המורה להקריא לתלמיד את הטקסט

שעליו הוא נבחן, ללא הסברים או הבהרות.

באנגלית – השמעה מקלטת – התלמיד יקבל קלטת מוקלטת של המבחן. (המורה יידע את התלמיד

לאחריותו להביא מכשיר מתאים). על התלמיד לתרגל את מיומנות ההקראה במהלך השנה.

התעלמות משגיאות כתיב

הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קושי בזיכרון חזותי, קושי בזכרון לפרטים. אין להוריד ציון במבחן

בשל כתיב לקוי.

באנגלית-אין לפטור את התלמיד מהכתבות ולמידת אוצר מילים, אולם אין להוריד ציון על שגיאות

כתיב. לגבי ערבית/צרפתית כנ"ל.

בע"פ (התאמות רמה 3)

מרכז המקצוע ינחה את המורים עפ"י הנחיות המפמ"ר (לכל מקצוע הנחיות מיוחדות). הקלה זו ניתנת

לתלמידים דיסגרפים או לתלמידים בעלי קשיים חמורים בהבעה ובניסוח בכתב המתבטאים בפער גדול

בין הבעה בע"פ להבעה בכתב.

התלמיד יקבל את שאלון המבחן ויכתוב לעצמו בראשי פרקים את תשובותיו, ולאחר שסיים לעבור על

המבחן יענה בע"פ בפני מורה מביה"ס על השאלות, תוך הרחבת ראשי הפרקים שרשם.

יש לתאם עם התלמיד לפני המבחן את המקום והזמן שבו יערך. חשוב מאוד שהמבחן ייערך ביום

המקורי וייערך במקום שקט.

הכתבה לבוחן ניטראלי

הקלה זו ניתנת לתלמידים דיסגרפים או לתלמידים בעלי קשיים חמורים בהבעה ובניסוח בכתב

המתבטאים

בפער גדול בין הבעה בע"פ להבעה בכתב.

הנבחן יענה בע"פ בפני בוחן זר (לא בהכרח אדם מצוות המקצוע או המורה שלו) על השאלות, תוך

הרחבת ראשי הפרקים שרשם.

יש לתאם עם התלמיד לפני המבחן את המקום והזמן שבו יערך. חשוב מאוד שהמבחן ייערך ביום

המקורי וייערך במקום שקט.

שימוש בדף נוסחאות מורחב

הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קושי גדול בזכירה. הכוונה לנוסחאות נוספות מעבר לאותן נוסחאות

הניתנות לכל תלמידי הכיתה. את דף הנוסחאות הנוסף יכין המורה המלמד, באישור רכז המקצוע

והמפמ"ר. (כנ"ל לכימיה).

שימוש במילונית ממוחשבת באנגלית

הקלה זו ניתנת לתלמידים איטיים ולתלמידים בעלי קושי בזיכרון חזותי שבגללו הם כותבים בשגיאות.

יש להשתמש רק בסוג המילונית המאושר ע"י משרד החינוך.

מבחן מותאם (התאמות רמה 3)

הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קושי בזיכרון המשפיע על זכירת כמויות גדולות של חומר או בעלי

לקויות מורכבות אחרות. המבחן המותאם כולל פחות חומר או יותר בחירה (על פי המקצוע). במבחני

המתכונת והבגרות הבחינה נשענת ברוב המקרים על בחינת הבגרות הרגילה מתוכה מוצאים או מומרים

נושאים מתוך חומר הלימוד לבגרות. המפמ"רים במקצועות השונים מוציאים הנחיות מפורטות לגבי

הביצוע בכל מקצוע.

הסברים והנחיות תקבל מרכז המקצוע.

הגדלת שאלון

הקלה זו ניתנת לתלמידים בעלי קשיי ראייה או ליקוי באבחנה חזותית. יש לתאם עם התלמיד מראש

את הגודל המתאים לו ולהכין מראש את הטופס המצולם.

התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עולים

הגדרות:

תלמיד עולה חדשתלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או שהתחיל

לימודיו בישראל בכיתה י'. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה חדש במשך 10

שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

תלמיד עולה ותיק – תלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לפני שמלאו 15 שנים או שהתחיל

את לימודיו בישראל לפני כיתה י'. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה חדש

במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה.

תלמיד תושב חוזר – מי ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים
בארץ מכיתה ז' או בגיל 13. תלמיד כזה יהיה זכאי למעמד של עולה ותיק.

אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י',
הוא יהיה זכאי למעמד של עולה חדש.

תלמיד תושב ארעי – ילד של עובד זר, תייר: מי שהוגדר על ידי משרד הפנים כתושב ארעי או כתייר
או שהוא ילד של עובד זר. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי היבחנות של עולה ותיק או חדש, בהתאם
לגיל ולתאריך של כניסתו לארץ, במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר יום הגיעו לארץ.

תלמידים שתוקף זכאותם לעולה הסתיים בתום כיתה י"א, תיגרר זכאותם עד סוף לימודיהם
בחטיבה העליונה. תלמידים אשר תוקף זכאותם הסתיים בכיתה י',
לא תוארך זכאותם מעבר לתקופה זו.

התאמות משמעותיות להיבחנות לעולה ותיק!

1. תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.

2. אפשרויות להקראת שאלון במקצועות דלי מלל

על התאמות במקצועות ספציפיים (אם קיימים) יעדכן מורה המקצוע.

אופן ההיבחנות לעולה ותיק

המקצוע

שאלון לעולה

שאלון רגיל

מקצועות החובה בלי אנגלית ומתמ ומתמטיקה

ללא תוספת נקודות

תוספת 10 נקודות

אנגלית, מתמטיקה

—–

בלי תוספת נקודות

מקצועות בחירה- עתירי מלל

—–

תוספת 10 נקודות

מקצועות בחירה – דלי מלל

(כימיה, פיסיקה,מחשבים)

—–

בלי תוספת נקודות, אפשרות להקראת שאלון שאלון

כניסה למערכת