התחום הפדגוגי:

   הקבצות

 • תלמידים יוכלו לעבור מרמת לימוד בהיקף מצומצם של יחידות לימוד להיקף רחב יותר – במשך השנה, במועד חלוקת התעודות או בסיומה של השנה – על סמך מבחני "קידום" שייערכו בבית הספר.
 • במקרים שבהם יש פער בין קביעת המועצה הפדגוגית לרצון התלמיד ברמת הלימוד החלטת בית הספר היא הקובעת.

 

שיבוץ לכיתת חינוך / מסלול לימודים

 • סמכותו הבלעדית של בית ספר לקבוע את שיבוץ התלמיד לכיתה או למסלול לימודים על בסיס שיקול דעת מקצועי של הצוות הפדגוגי והייעוצי.
 • לתלמיד ולהוריו ניתנת הזכות לערער על החלטת השיבוץ של בית הספר.
 • השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים ידועים (ציונים, התנהגות, חוות דעת, ראיון אישי) אשר מפורסמים משנה לשנה בידיעון בית הספר.

 

עולים חדשים

 • זכותם לקבל סיוע ושיעורי עזר במהלך הזכאות עד להשתלבות הלימודית והחברתית (כל אחד בהתאם למידת זכאותו).
 • הרכזת הפדגוגית בבית-הספר היא האחראית לנושא זה.
 • תלמידים המוגדרים כעולים חדשים וכן תושבים חוזרים זכאים להתאמות בבחינות הבגרות.

 

לקויות למידה

 • תלמידים בעלי לקויות למידה זכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות בהתאם לתוצאות אבחונים קבילים ותקפים והחלטות ועדה בין-מקצועית בביה"ס המסתמכת על תפקוד התלמיד במהלך שנת הלימודים. התאמות מסוימות נדרשות לאישור וועדת התאמות מחוזית ואינן בסמכות בית הספר.
 • התאמות לימודיות שבסמכות בית הספר, תאושרנה על סמך חוות דעת מקצועית של מורי בית הספר.
 • התאמות לימודיות שאינן בסמכותו של בית הספר, תוגשנה לאישור ועדה מחוזית במשרד החינוך בהתאם להחלטת הצוות החינוכי ולתפקוד התלמיד.

 

 

 

 

 

הרחקת תלמיד

 • חל איסור להרחיק תלמיד לצמיתות מבית הספר או להעבירו למוסד חינוכי אחר לפני שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם.
 • אם ההחלטה המתקבלת היא להרחיק תלמיד לצמיתות, הורי התלמיד יכולים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז. מנהל בית הספר מחויב ליידע את ההורים בדבר ההחלטה המנומקת להרחקה של התלמיד ולהסביר להם על הזכות שלהם ושל התלמיד להגיש ערר בתוך 14 ימים מיום הוצאת ההודעה בדבר ההרחקה.
 • בתום 14 יום מקבלת ההחלטה (במקרה שלא הוגש ערר) או לאחר קבלת החלטת מנהל המחוז (במקרה שהוגש ערר) תודיע רשות החינוך המקומית להורי התלמיד את פרטי המוסד החינוכי אליו יועבר התלמיד.
 • ניתן להרחיק תלמיד רק בגלל בעיות משמעת ואלימות. אין להרחיק תלמיד לצמיתות מבית ספר בשל הישגים לימודיים.

 

"תלמידאות", היעדרויות ואיחורים[1]

 • חובת התלמיד להגיע עם עזרים וציוד למידה כפי שהוגדר על ידי המורה.
 • בבית הספר נהוגה "שיטת המנות". המשמעות הנובעת מכך היא שבית הספר רשאי להוריד בציון התלמיד עקב היעדרויות חריגות שאינן מוצדקות.
 • תלמיד מאחר לא ייכנס לשיעור שכבר החל. עם זאת, מורה יכול לאפשר לתלמיד להיכנס, בתנאי שירשום חיסור במשו"ב.
 • תלמיד המבקש להיעדר משיעור מסוים או מחלקו יציג עם חזרתו לשיעור אישור כתוב מהגורם אתו שהה.
 • תלמיד המבקש לצאת מתחומי בית הספר לפני השעה 12:00, יקבל אישור מרכז השכבה או בא כוחו. יציאת התלמיד מותנית באישור הורים כתוב.
 • אם תלמיד נעדר מהלימודים ארבעה ימים בשל מחלה, עליו להביא אישור מההורים.
 • על היעדרות של חמישה ימים ומעלה יש להמציא אישור מהרופא.
 • אישורי רופא או הורים בגין היעדרות יימסרו תוך שבועיים לכל היותר. לאחר מכן לא תינתן אפשרות להצדקת החיסור.
 • אין אישור להיעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל אירועים משפחתיים בארץ. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז, אך בכל מקרה אין להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר.
 • תלמיד שנעדר לפחות 50% מהזמן מבית הספר בשל מחלה כרונית או טיפולים רפואיים ארוכי טווח, וכן ילד החולה במחלה מתמשכת (המצריכה שהייה בבית או בבית חולים לתקופה של למעלה מ-4 שבועות), זכאי לחינוך חינם בביתו או בבית החולים בו הוא מאושפז.

 

המקרים הנחשבים כהיעדרויות מוצדקות, הם:

 • היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה – עד שבוע ימים.
 • היעדרות בשל שמחה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה – יום אחד.
 • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).
 • היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בביה"ס, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכו' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש ע"י ביה"ס.
 • היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (תורנויות וכו').
 • היעדרות בשל עד שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה.
 • היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בהצגת האישורים מתאימים).
 • היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה.
 • היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית/כרונית חוזרת (בהצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).
 • ניתן להיעדר מכל סיבה שהיא ללא פגיעה בציון (שאינה נכללת ברשימת הסיבות להיעדרויות מוצדקות) עד 15% מימי הלימוד (או, אם הכוונה למקצוע מסוים, מאחוז שעות ההוראה בפועל באותו מקצוע).
 • היעדרות בלתי מוצדקת ממבחן דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
 • בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים והוריהם ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.

 

בחינות

 • "טוהר הבחינות" יישמר בקפדנות. תלמיד שייכשל בעבירה על טוהר הבחינות ייענש ומבחנו ייפסל לאלתר.
 • המבחנים בבית הספר יתקיימו במרווחי זמן שווים ככל האפשר אך לא יהיו יותר משלושה מבחנים בשבוע.
 • לוח המבחנים יפורסם בתחילת המחצית.
 • תלמיד יכול להיבחן במועד ב' בשני מקצועות כרצונו.
 • מועד ב' נועד לשיפור או להשלמת ציון חסר. אם במועד ב' ציון גבוה מהציון במועד הראשון – יחשב הציון הגבוה. אם קיבל במועד ב' ציון נמוך מהציון המועד הראשון ייקבע ציון שהוא ממוצע של ציוני המבחנים באותה מחצית כולל הציון במועד ב'.
 • ערעור על ציון יוגש לבדיקה והחלטה של סגנית המנהל הפדגוגית במשותף עם רכזת המקצוע ובנוכחות התלמיד.
 • ביום בו נערך מבחן, ניתן לקיים בוחן אחד לכל היותר. מורה יכול לערוך בוחן בכל שיעור בו הוא מלמד על פי מערכת השעות ובתנאי שבוחן שערך קודם כבר הוחזר לתלמידים.
 • על המורה להחזיר לתלמיד את החוברת / דפי המבחן תוך שבועיים ממועד עריכת המבחן.
 • בוחן יש להחזיר תוך שבוע ממועד עריכתו.
 • תלמיד המבקש לערער על הערכת בחינתו ועל הציון הסופי שניתן לו במקצוע מסוים, רשאי לפנות למורה המקצוע בבקשה לבדיקה מחודשת של מבחנו. במידת הצורך יהיה התלמיד רשאי להמשיך ולערער בפני רכז המקצוע, מחנך הכיתה ו/או רכז השכבה.
 • במקרה ששליש מהנבחנים ייכשלו במבחן, יבדוק המורה את הסיבה לכך בשיתוף רכז המקצוע, ותישקל האפשרות לקיום מבחן חוזר.
 • תלמיד שנעדר מן הכיתה בעת המבחן מסיבה מוצדקת שאושרה ע"י מחנך הכיתה, ייבחן במבחן שמתכונתו זהה למבחן שנבחנה בו הכיתה.
 • תלמיד שייעדר ללא אישור בבוקר המבחן או ביום שקדם לו לא יורשה להבחן.
 • יש להימנע, במידת האפשר, מקביעת מבחן למחרת חג ובימי ראשון.
 • אין להשתמש במבחנים כאמצעי ענישה.
 • משקלה של בחינת המתכונת יהווה עד 50% מהציון הבית ספרי.

 

ציון בית ספרי

 • לכל תלמיד הזכות לערער על הציון הבית ספרי. הערעור יהיה מנומק ויוגש למורה המקצועי לפחות שלושה ימי לימוד לפני בחינת הבגרות.
 • ועדת הערעור הדנה בערעור של תלמיד על ציון המגן, תכלול את הסגנית הפדגוגית, את מחנך הכיתה ואת המורה המלמד.
 • ההחלטה לגבי הערעור תימסר לתלמיד לכל המאוחר 48 שעות לפני מועד הבחינה.
 • תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי לציון שנתי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו.
 • במקרי היעדרות חריגים ובאישור הפיקוח קיימת אפשרות למנוע מתלמיד לגשת לבחינת הבגרות.
 • כאשר תלמיד לא יכול לגשת לבחינת בגרות בשל סיבה מוצדקת (מצב בריאותי או משפחתי), על התלמיד לפנות לבית הספר ולבקש ממנו לפנות למשרד החינוך לצורך שמירת ציון המגן לקראת הבחינות במועד הבא (חורף או קיץ).

 

בחינת בגרות

 • כל תלמיד זכאי לגשת לבחינת בגרות.
 • תלמיד בכיתות י'-י"ב שהורחק מבית ספר בסמוך לבחינות הבגרות, זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בבית הספר שממנו הוא הורחק באותה שנה.
 • תלמיד רשאי לעיין במחברת הבחינה בנוכחות מורה המקצוע בבית הספר לצורך ערעור על ציון בחינת הבגרות. בנוסף על ביה"ס לצרף לערעור גם את מכתב התלמיד המבקש לערער על ציונו.
 • מורה מקצועי רשאי לעיין בטופס הבחינה רק לאחר שהבחינה החלה בפועל.
 • תלמיד לא יורשה להיכנס לבחינה אם חלפה חצי שעה מרגע תחילתה. נבחן לא יורשה לעזוב את חדר הבחינה, גם אם סיים את בחינתו או החליט להפסיקה, בטרם תעבור מחצית השעה מרגע התחלת הבחינה. יציאת הנבחן מחדר הבחינה, למרות אזהרת המשגיח, תגרור את פסילת המבחן.
 • כאשר נבחן מקבל הודעה על חשד באי קיום טוהר הבחינות, הוא רשאי לערער בפני ועדת טוהר הבחינות בכתב תוך 40 יום מתאריך ההודעה על החשד. ערעורו יועבר, באמצעות בית הספר, לכתובת המצוינת בהודעת החשד. בית הספר יוסיף גם את תגובתו.
 • לפני בחינת מתכונת ולפני בחינת בגרות יהיה יום חופשי לתלמידים הנבחנים. בתיאום עם המורה יוזמנו התלמידים לתרגול (רשות ולא חובה) גם ביום שלפני הבחינה.

[1] במקרי היעדרות, ההנהלה יכולה לנקוט באחד מהאמצעים הבאים הללו: שיחת בירור עם התלמיד. יידוע ההורים. גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות. הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה. דרישה להשלמת שעות היעדרויות בפעילות למען ביה"ס או להשלמת חומר הלימודים. עירוב גורמים נוספים בביה"ס: רכז שכבה, יועץ, מנהל. ביקורי בית. במקרים חוזרים ניתן להוריד ציון בסעיף "נוכחות" בתעודה או להוסיף הערה לסעיף זה. פניה לקב"ס. לא כל היעדרות באישור הורים תוכר כמוצדקת.

 

 


כניסה למערכת