לוח המבחנים תש"ף 2019-2020

טוהר בחינות

להלן מספר הנחיות והדגשים ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ה/9ד':

  1. כל תלמיד וכל נבחן אחראי על עבודתו והצגת ידיעותיו מבלי להיעזר בגורמים חיצוניים או באמצעים פסולים.
  2. ההוראות לנבחן מודפסות גם על גב מחברת הבחינה וגם על גבי דף שער השאלון (מתייחס לבחינות בגרות).
  3. הנבחן נדרש למלא בקפדנות ובדייקנות אחר כל ההוראות, כמו כן עליו למלא אחר ההוראות שתינתנה לו בכתב או בע"פ לפני או בעת הבחינה ע"י המשגיחים. אי קיום ההוראות עלול להביא לפסילת מבחנו.
  4. על הנבחן לעבוד באופן עצמי בלבד. אסור לו לעזור לנבחן אחר או להיעזר בנבחן אחר בכל צורה שהיא, כגון שיחה, שימוש במכשיר טלפון נייד או באמצעי אלקטרוני אחר , או החזקתם בכיס, העברה או קבלה של פתקים, אחזקה בספרים , ברשימות ובאמצעי עזר נוספים , פרט לחומר עזר המותר לשימוש בשאלון הבחינה המסוים.
  5. נבחן אינו מורשה לעזוב את חדר הבחינה בטרם תעבור מחצית השעה מהתחלת הבחינה.
  6. על הנבחן לכתוב את התשובות במקום המיועד לכך במחברת הבחינה. לנבחן מותר לכתוב טיוטה אך ורק במחברת הבחינה. יש לציין במפורש כי מדובר בטיוטה.
  7. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה . תלישת דף אחד או יותר תביא לפסילת הבחינה.
  8. יש לכתוב את הבחינה בעט (שחור או כחול) הכתיבה בעיפרון במחברת הבחינה אסורה ותגרום לפסילת הבחינה ולשלילת זכותו של הנבחן לערער על הפסילה .
  9. אסור להשתמש בטיפקס במחברת הבחינה . מחיקה בטיפקס תגרום לשלילת זכותו של הנבחן לערער על הערכת בחינתו. לשם תיקון יש למחוק בעט , בקו אחד את התשובות שהנבחן אינו מעוניין שיוערכו.
  10. על הנבחן לענות על השאלות באופן עניני ולהקפיד על לשון נקיה . ביטויים או ציורים לא ראויים יגרמו לפסילת הבחינה.
כניסה למערכת